Markante Kroatische wijnen

van autochtone druiven

Algemene Voorwaarden van PS:trading v.o.f. / Croatiangrapes.com

1 Identiteit van de ondernemer
PS:trading v.o.f. handelend onder de naam Croatiangrapes.com;
Magalhaensplein 15-2, 1057 VD Amsterdam;
Telefoonnummer: +31 20 7727737
E-mailadres: info@croatiangrapes.com
KvK-nummer: 61791016
Btw-identificatienummer: NL854490188B01

2 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
- Croatiangrapes.com: de importeur, distributeur, groothandelaar in wijn, die een verkoopovereenkomst inzake wijn of daaraan verwante artikelen met een opdrachtgever sluit;
- opdrachtgever: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Croatiangrapes.com een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Croatiangrapes.com heeft ontvangen of met wie Croatiangrapes.com in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Croatiangrapes.com enige rechtshandeling verricht; Opdrachtgever dient altijd een zakelijke rechtspersoon te zijn in het bezit van een KVK-nummer;
- werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
- schriftelijk: communicatie per brief en e-mail.

3 Toepassing van deze voorwaarden
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: "de overeenkomst") tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever.
b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Croatiangrapes.com zal opdrachtgever deze voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst ter hand en/of beschikbaar stellen.
c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
d. Croatiangrapes.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
e. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Croatiangrapes.com rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden over te dragen aan derden.
f. Croatiangrapes.com wijst de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

4 Offertes en prijscouranten
a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Croatiangrapes.com zijn vrijblijvend.
b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door Croatiangrapes.com vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.
c. De door Croatiangrapes.com gehanteerde prijzen zijn de prijzen, die vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst respectievelijk zoals anders overeengekomen op die dag.
d. De door Croatiangrapes.com gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, "af Croatiangrapes.com", inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten, andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting.
e. Croatiangrapes.com heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
f. Voor Croatiangrapes.com zijn de prijzen en tarieven gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering een koerswijziging is opgetreden, zal Croatiangrapes.com gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
g. Croatiangrapes.com is niet aansprakelijk voor douanerechten, importrechten of accijnzen en belastingen die eventueel van toepassing zijn in het land van opdrachtgever.

5 Wijze van plaatsen opdracht
Een order kan bij Croatiangrapes.com door opdrachtgever geplaats worden op diverse manieren: via de officiële bedrijfs-email en via whatsapp, telefonisch of in persoon bij een van de rechtmatige vertegenwoordigers van Croatiangrapes.com.

6 Totstandkoming van een overeenkomst
a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtgever van een definitief aanbod van Croatiangrapes.com.
b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt is Croatiangrapes.com niet verplicht een ontvangstbevestiging van de uitdrukkelijke aanvaarding aan de koper te doen toekomen.

7 Leveringsvoorwaarden
a. De datum en tijd van de levering geschiedt altijd in overleg tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever.
b. Bij orders van 18 flessen of minder zal altijd verpakkings- en portokosten berekend worden tegen het op die datum geldende tarief.
c. Voor leveringen op adressen met een afstand van meer dan 100 kilometer (enkele reis) vanaf het depot van Croatiangrapes.com (Schipholweg 871, 2143 CC, Boesingheliede) geldt een minimum orderbedrag van vijfhonderd euro voor gratis levering door Croatiangrapes.com; voor orders onder dit minimum orderbedrag rekent Croatiangrapes.com vijfentwintig euro bezorgkosten aan opdrachtgever. In overleg met opdrachtgever kan Croatiangrapes.com van dit punt afzien als leveringen aan diverse opdrachtgevers in dezelfde regio op dezelfde dag te combineren vallen.
d. Voor leveringen op adressen met een afstand van meer dan 200 kilometer (enkele reis) vanaf het depot van Croatiangrapes.com (Schipholweg 871, 2143 CC, Boesingheliede) geldt dat er altijd overeenstemming bereikt moet worden tussen opdrachtgever en Croatiangrapes.com over de hoogte van de verzendkosten en het aandeel van beide partijen hierin.

8 Herroeppingsrecht en retourneren
a. Herroeppingsrecht is op de zakelijke overeenkomsten tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever niet van toepassing. Wel hanteert Croatiangrapes.com een coulance-regeling. Als de opdrachtgever de voorkeur geeft aan het retourneren of vervangen van geleverde producten dient opdrachtgever dit binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Croatiangrapes.com mee te delen. Croatiangrapes.com behoudt zich het recht voor om dit verzoek in te willigen dan wel af te wijzen.
b. Retourzending van geleverde producten geschiedt altijd in overleg tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever en kan uitsluitend plaatsvinden na verkrijging van toestemming door Croatiangrapes.com. Opdrachtgever moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen alsmede zorg dragen voor de kosten van de retourzending, tenzij anders overeengekomen is met Croatiangrapes.com.

9 Klachten
a. Klachten over geleverde producten dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na levering van de producten, schriftelijk aan Croatiangrapes.com te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Croatiangrapes.com in staat is adequaat te reageren.
b. Indien een klacht gegrond is, zal Croatiangrapes.com in de gelegenheid worden gesteld om levering te corrigeren. Croatiangrapes.com kan hierbij kiezen om de betrokken goederen gratis te vervangen dan wel een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen te betalen. Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet geleden door de afnemers van opdrachtgever) is Croatiangrapes.com niet verplicht.

10 Facturering en betalingsvoorwaarden
a. Na levering van de producten door Croatiangrapes.com aan opdrachtgever zal de factuur per email gestuurd worden.
b. De betalingstermijn is veertien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders overeengekomen is tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever.
c. Behalve indien contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn na factuurdatum door opdrachtgever op aangegeven bankrekening van Croatiangrapes.com moeten zijn voldaan.
d. Als de opdrachtgever een SEPA-volmacht tekent voor de incassering van de facturen zal Croatiangrapes.com veertien dagen na factuurdatum het factuurbedrag incasseren. Croatiangrapes.com kan hiervoor een factuurkorting geven van twee procent op het totaalbedrag exclusief eventuele verzendkosten.
e. De opdrachtgever die producten van Croatiangrapes.com in consignatie heeft dient iedere maand, ten laatste op de zevende dag van iedere nieuwe kalendermaand, schriftelijk een verkooprapport van de afgelopen kalendermaand aan Croatiangrapes.com te overhandigen.
f. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
g. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan Croatiangrapes.com verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Opdrachtgever nadat hij in verzuim is niet binnen drie werkdagen de factuur betaalt, dan heeft Croatiangrapes.com het recht de vordering uit handen te geven aan een deurwaarderskantoor of incassobureau. Alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van honderd euro.
h. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Croatiangrapes.com op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11 Intellectuele eigendomsrechten
a. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de Croatiangrapes.com verkochte producten dan wel andere in het kader van deze voorwaarden aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen liggen bij Croatiangrapes.com danwel haar toeleveranciers.
b. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Croatiangrapes.com, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht.
c. Het is de koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Croatiangrapes.com de merk-, handelsnamen en/of andere aanduidingen van Croatiangrapes.com danwel haar toeleveranciers te registreren als merknaam, domeinnaam, social media account of anderszins als zijnde van hem te registreren.

12 Eigendomsvoorbehoud
a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van Croatiangrapes.com, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan jegens Croatiangrapes.com terzake de tegenprestatie voor alle leveringen (nu of in de toekomst) van Croatiangrapes.com aan opdrachtgever of terzake andere werkzaamheden verricht door Croatiangrapes.com voor opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst tussen opdrachtgever en Croatiangrapes.com danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.
b. De opdrachtgever die producten van Croatiangrapes.com volgens overeenkomst in consignatie heeft gaat ermee akkoord dat de betreffende producten te allen tijde eigendom blijven van Croatiangrapes.com totdat opdrachtgever de producten betaald heeft volgens de prijzen vermeld in de meest recente prijscourant.
c. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van Croatiangrapes.com te bewaren.
d. Opdrachtgever mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen als omschreven in lid a de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
e. Opdrachtgever moet Croatiangrapes.com meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan Croatiangrapes.com bevestigen.
f. Opdrachtgever geeft aan Croatiangrapes.com toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van opdrachtgever) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
g. Opdrachtgever moet op elk door Croatiangrapes.com gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Croatiangrapes.com.
h. Opdrachtgever moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat verzekeren.

13 Nietigheid, vernietigbaarheid
De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomsten) tussen Croatiangrapes.com en opdrachtgever of deze voorwaarden in hun geheel.

14 Toepasselijk recht en gerechtelijke kosten
a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Croatiangrapes.com die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Croatiangrapes.com gevestigd is.
c. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Croatiangrapes.com redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van opdrachtgever.

15 Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 1 januari 2023.


about
About 2
about 3


Schrijf u in voor onze zakelijke nieuwsbrief

Wilt u weten waar u als particulier onze wijnen kunt krijgen? Ga naar onze consumenten pagina.